วันที่ 15 ธันวาคม 2561  
   
""
 
 
29-11
2561
  ตัวอย่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29-11
2561
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
23-11
2561
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
23-11
2561
  โครงการประกวดครู D7Days สำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย
22-11
2561
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตาราเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
19-11
2561
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตาราเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
14-11
2561
  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่างๆ
13-11
2561
  แนวทางพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
13-11
2561
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
27-09
2561
  รายงานผลการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 ประจำปีการศึกษา 1/2561
17-09
2561
  สารของนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์ "บัณฑิตอาชีวศึกษา 2560"
03-08
2561
  วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา Vol.2 No.1-2561
18-07
2561
  แจ้งกำหนดการถ่ายภาพหมู่และการจองภาพถ่ายรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
18-07
2561
  แผนผังที่นั่งบัณฑิต ซ้อมย่อย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น.
18-07
2561
  รายชื่่ออาจารย์ควบคุมแถว และเลขที่นั่งบัณฑิต ซ้อมย่อย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น.
09-07
2561
  ประชาสัมพันธ์"โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย" ปี 2561
09-07
2561
  แจ้งกำหนดเวลาและการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
09-07
2561
  ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา 2560
06-07
2561
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่องกำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่และวันพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560(ฉบับแก้ไข)
03-07
2561
  คู่มือ ID PLAN
03-07
2561
  คู่มือ PLC
28-06
2561
  E-books ศาสตร์ของพระราชา
18-06
2561
  เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ไฟฟ้า รหัสวิชา 3104-9006 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จัดทําโดย นางพรเพ็ญ วังพิมูล วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
07-06
2561
  การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
23-05
2561
  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
23-05
2561
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนทุน"อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" โดยมูลนิธิเอสซีจี
17-05
2561
  ประกาศแจ้งให้ทราบ (ค่าใช้จ่ายในการรับปริญา)
10-04
2561
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำภาคเรียน 2/ 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
10-04
2561
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำภาคเรียน 2/ 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
10-04
2561
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำภาคเรียน 2/ 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
10-04
2561
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำภาคเรียน 2/ 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
10-04
2561
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำภาคเรียน 2/ 2560 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
10-04
2561
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำภาคเรียน 2/ 2560 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
10-04
2561
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำภาคเรียน 2/ 2560 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
10-04
2561
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำภาคเรียน 2/ 2560 วิทยาลัยเทคนิคเลย
10-04
2561
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำภาคเรียน 2/ 2560 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
06-04
2561
  ขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามประกาศนี้ รายงานตัวและรับเอกสารด้วยตัวเองในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสำนักงานหลักสูตรปริญญาตรี อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
30-03
2561
  แบบสรุปผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ที่ได้รับรางวัลจากโครงการโครงการการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
08-03
2561
  โลโก้สถาบันฯ
05-03
2561
  ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ว่าด้วยการเก็บเงินรายได้ พ.ศ. 2560 (ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาอื่นๆ ระดับปริญญาตรี)
03-03
2561
  ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2
28-02
2561
  ตารางห้องสอบ การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (รหัส 59) ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 ? 12.00 น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
23-02
2561
  ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 วท.หนองบังลำภู
23-02
2561
  ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 วอศ.เลย
23-02
2561
  ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 วท.เลย
23-02
2561
  ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 วท.กาญจนาภิเษกอุดรธานี
23-02
2561
  ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 วอศ.อุดรธานี
23-02
2561
  ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 วท.อุดรธานี
23-02
2561
  ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 วทอ.หนองคาย
23-02
2561
  ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 วอศ.หนองคาย
23-02
2561
  ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 วท.หนองคาย
23-02
2561
  ประการผลสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ประจำปีการศึกษา 2560 รหัส59
23-02
2561
  ประการผลสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ประจำปีการศึกษา 2560 รหัส60
31-01
2561
  แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
10-01
2561
  เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 2204-2108 วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ อ.สัตยา กำแพงศิริชัย
23-11
2560
  การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
11-11
2560
  ข้อสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน (CEFR) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
11-11
2560
  ข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน (CEFR) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
06-11
2560
  แบบฟอร์มบทความวิจัย (Full Paper Template) ปี 2560
27-10
2560
  แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา ปี 2560
27-10
2560
  แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปี2560
24-10
2560
  เอกสารประกอบการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 วิชา ศิลปะและภาพร่างเพื่อการออกแบบ (3108-0001) จานวน 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1-3-2) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา สถาปัตยกรรม โดย นางสาวสุนทรผไท จันทระ สาขางานสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
22-10
2560
  (The 6 th International Conference on Learning Innovation in Science and Technology) on March 21-24, 2018.
11-10
2560
  ประกาศผลการสอบการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CERF ระดับ B2 ประจำปีการศึกษา 2560
06-10
2560
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
04-10
2560
  ใบรับรองการปลดภาระหนี้ผูกพัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
04-10
2560
  แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
04-10
2560
  ปฏิทิน ปีการศึกษา 2560
02-10
2560
  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
29-09
2560
  ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.สุนทรผไท จันทระ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ประธานหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ในนามสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการสถาบัน ณ ห้องประชุมชั้นสอง วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.
27-09
2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ ปีการศึกษา 2560 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
27-09
2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ ปีการศึกษา 2560 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
10-01
2561
  เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 2204-2108 วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ อ.สัตยา กำแพงศิริชัย
26-09
2560
  คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับครูฝึก
26-09
2560
  คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษา
26-09
2560
  คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี อาจารย์นิเทศ
26-09
2560
  การทดสอบการรัรบน้ำหนักของแผ่นพื้นหล่อในที่
26-09
2560
  การทำอิฐบล็อกประสานผสมขี้เถ้าแกลบ
26-09
2560
  การผลิตอิฐจากการนำเม็ดโฟมมาเป็นมวลรวมหยาบ
26-09
2560
  การผลิตอิฐมอญผสมฟางข้าวเพื่อหาอัตราส่วน
26-09
2560
  การพัฒนาโปรแกรมประมาณราคา
26-09
2560
  การรับกำลังอัดของอิฐบล็อกประสานขี้เลื่อย
26-09
2560
  ผลกระทบของน้ำบาดาลที่มีผลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต
26-09
2560
  สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของคลอไรด์ในคอนกรีตมวลเบา
26-09
2560
  การพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
26-09
2560
  การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ หจก. พ.ศิริรัตน์
26-09
2560
  การพัฒนาเว็บไซต์ อบต.สีกาย
26-09
2560
  การพัฒนาเว็บไซต์ อบต.โพธิ์ชัย
26-09
2560
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
26-09
2560
  โครงงานการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ อบต.ค่ายบกหวาน
26-09
2560
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการบวกเลข
26-09
2560
  พัฒาเว็บไซต์แนะนำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
26-09
2560
  สื่อมัลติมีเดียออนไลน์การใช้โปรแกรม Photoshop CS6
26-09
2560
  ชุดสาธิตโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าบนหลังคา(
26-09
2560
  ชุดสาธิตระบบควบคุมน้ำภายในอาคาร
26-09
2560
  การสร้างและพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม TPOS
26-09
2560
  การสร้างและพัฒนาระบบจัดการลูกค้า บ.เอ็มเอ็มซี กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
26-09
2560
  การสร้างและพัฒนาระบบติดตามการยืม คืนเอกสารระบบที่ดิน
26-09
2560
  การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ บ.อุดรมาสเตอร์เทค จำกัด
26-09
2560
  การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ หจก.โอเชียนมาร์เก็ตติ้ง
26-09
2560
  การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์บริษัท ศรีเชียงใหม่ จำกัด
26-09
2560
  การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
26-09
2560
  การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์สมาคมฌาปนกิจสงเคราาะห์ครู (ฌสอน.)
26-09
2560
  การสร้างเว็บไซต์ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง
26-09
2560
  การสร้างเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้เพื่อความเท่าเทียม (วัดโพธิวราราม)
26-09
2560
  การเสริมกำลังรับแรงอัดของเสาคอนกรีต
26-09
2560
  พัฒนากระเบื้องกรุผนังดินซีเมนต์
26-09
2560
  อิฐบล็อกประสานผสมฟางข้าว
26-09
2560
  เครื่องช่วยจอโปรเจคเตอร์อัจฉริยะ
26-09
2560
  เครื่องช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในห้องน้ำ
26-09
2560
  เครื่องดึงสายไฟฟ้าแรงต่ำ
26-09
2560
  เครื่องมือปลอกฉนวนปลายสายเคเบิล
26-09
2560
  เครื่องมือปอกฉนวนกลางสาย
26-09
2560
  ชุดฝึกอบรมการต่อวงจรควบคุมอุปกรณ์ด้วยระบบ PLC
26-09
2560
  ชุดฝึกอบรมการติดตั้งอุปกรณ์และวงจรควบคุม
26-09
2560
  ตัวป้องกันสายฉีกขาด
26-09
2560
  การลดความสูญเปล่าในสายการประกอบโครงเบาะรถยนต์
26-09
2560
  การออกแบบและเสร้างผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์โลหะรูปเฟือง
26-09
2560
  เครื่องถอด-ประกอบตลับลูกปืนล้อหลัง
26-09
2560
  การพัฒนาเว็บไซต์สินค้าออนไลน์ร้านตากับยาย
26-09
2560
  การศึกษาการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล บ.ทีโอที
26-09
2560
  การสร้างโปรแกรมบันทึกประวัติคนพิการ
26-09
2560
  การสร้างโปรแกรมบันทึกประวัติพนักงานบริษัทโตโยต้าหนองคาย
26-09
2560
  การสร้างโปรแกรมเบิกวัสดุสำนักงาน
26-09
2560
  การสร้างเว็บไซต์ฐานข้อมูลการรับส่งสินค้า บ.นากาโนะ
26-09
2560
  การสร้างเว็บไซต์ไปรษณีย์หนองคาย
26-09
2560
  การสร้างเว็บไซต์สื่อเพื่อการศึกษาอาเซียน
26-09
2560
  โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง
26-09
2560
  ระบบจัดการประวัติบุคลากรสำนักปลัด อบจ.หนองคาย
23-09
2560
  สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร วิชาการขับรถยนต์ (2101-2105) ว่าที่ร้อยโทชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
23-09
2560
  ชุดทดสอบความจุแบตเตอรี่สำรอง
23-09
2560
  ชุดเตือนภัยภายในบ้านแจ้งเตือนผ่านมือถือ
23-09
2560
  การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์
23-09
2560
  การสร้างและประเมินสมรรถนะแม่แรงไฟฟ้า
23-09
2560
  การสร้างและประเมินสมรรถนะเครื่องยกล้อรถยนต์
23-09
2560
  ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มห่วงประตู
23-09
2560
  ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มประแจ
23-09
2560
  ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มใบพัดลมระบายอากาศ
23-09
2560
  ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มบานพับมุ้งลวด
23-09
2560
  ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มกระป๋อง
23-09
2560
  ระบบบันทึกการลางานบุคลากร อบจ.หนองคาย
23-09
2560
  ระบบจัดการประวัติบุคลากรสำนักปลัด อบจ.หนองคาย
23-09
2560
  โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง
23-09
2560
  การสร้างเว็บไซต์สื่อเพื่อการศึกษาอาเซียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.