วันที่ 19 สิงหาคม 2565  
   
""
 
 
27-07
2565
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่งานบัญชี
26-07
2565
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่งานบัญชี
21-07
2565
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่งานบัญชี
11-01
2565
  รวมกฏหมาย คำสั่ง ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
10-01
2565
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง การรับสมัครนักศักษาระดับปริญญาตรีฯ (ต่อเนื่อง) สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศตามได้ที่ลิงค์
01-11
2564
  การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลอง ประจาเดือนกันยายน 2564
01-11
2564
  งบทดลองรายวันหน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
02-08
2564
  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) ภายใต้การนับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
07-07
2564
  โครงการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563
22-06
2564
  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานพระราชทานปริญญาบัตร 2564
11-05
2564
  พระราชทานปริญญาบัตร 2564
26-04
2564
  ประกาศ การสรรหากรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา 23(4)
02-04
2564
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบ VRF ขนาดทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 110 ตันคววามเย็น
25-03
2564
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวด นวัตกรรม 2564
23-03
2564
  Poster การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563
10-03
2564
  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบ VRF ขนาดทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 110 ตันความเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-03
2564
  แบบคำร้องกำรนำส่งต้นฉบับ เล่มโครงการ
03-03
2564
  เรื่อง (ร่าง ) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบ VRF ขนาดทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 110 ตันความเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
19-02
2564
  คำสังอนุกรรมการฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 1/2564
09-02
2564
  ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง (ร่าง ) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบ VRF ขนาดทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 110 ตันความเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-01
2564
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
19-01
2564
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขัดทำข้อสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาตามมาตรฐาน CEFR
07-01
2564
  ข้อสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (Reading)
07-01
2564
  ข้อสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (Grammar)
29-12
2563
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ VRF
18-12
2563
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ เรื่อง กำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
16-12
2563
  (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ VRF ขนาดความเย็นไม่ต่ำกว่า 110 ตัน
14-12
2563
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2
17-11
2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ตามโครงสร้างสถาบันฯ 2564
04-11
2563
  การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาในการสมัครเข้ารับการทดสอบบัญชีภาษีอากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
16-10
2563
  รายงานงบทดลองรายวัน หน่วยเบิก สถอ.1
16-10
2563
  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลอง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑
14-10
2563
  ข้อบังคับ การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
02-10
2563
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
25-09
2563
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 2563
05-08
2563
  ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
09-07
2563
  การรับรองคุณวุฒิ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 2562
09-07
2563
  การรับรองคุณวุฒิ 25 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 2562
26-06
2563
  ข้อมูลนักศึกษา-บัณฑิต 2557-2563
15-06
2563
  การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4
05-06
2563
  โครงการ"ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ" (ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
21-05
2563
  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เทคโนโลยีบัณฑิต 3/2562
08-04
2563
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 KVA
07-04
2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสื้อเขตพื้นที่ สพม.หนองคาย
01-04
2563
  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
18-03
2563
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หม้อแปลง ขนาด 315 KVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27-02
2563
  ประกาศผลสอบมาตรฐานวิชาชีพและผลสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 ประจำปีการศึกษา 2562
24-02
2563
  เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
11-02
2563
  คู่มือการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
11-02
2563
  คำสั่งการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2562
05-02
2563
  ประกาศแจ้งให้ทราบ (ค่าใช้จ่ายในการรับปริญา) ปีการศึกษา 2562
05-02
2563
  คำสั่งแต่งตั้งต่างๆ
31-01
2563
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
14-01
2563
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B2 ประจำปีการศึกษา 2562
13-01
2563
  แวดวง ?ตำแหน่งทางวิชาการ? ประกาศ ก.พ.อ. ล่าสุด พฤษภาคม ๒๕๖๒ ยืนยันว่าวารสาร TCI กลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒ ใช้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการได้ถึง ?ศาสตราจารย์? ใดๆอยู่ที่แต่ละมหาวิทยาลัย จะมีเงินค่าตอบแทน ตำแหน่ง ?ศาสตราจารย์ประจำ? กันหรือไม่ สุดท้าย คำตอบอยู่ที่ ?เงินตำแหน่ง?
26-12
2562
  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรองคุณวุฒิ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
18-12
2562
  โควตา นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563.เปิดรับสมัครแล้วนะ!
18-10
2562
  ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืม กยศ.ด้วย e-learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน