วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   

 

คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑



ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล
ผู้อำนวยการสถาบันฯ ฉ.๑



นายพงศ์วิวัฒน์ ฮงทอง
รองผู้อำนวยการสถาบัน



นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ
รองผู้อำนวยการสถาบัน


ดร.สุนทรผไท จันทระ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี
ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ



นายชัชวาล ปุณขันธ์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา


นายโชค อ่อนพรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวศึกษาบัณฑิต

นายถาวร ราชรองเมือง
ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต

   
 

 

พนักงานราชการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑

นางนิศารัตน์   ยศษา
ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านบริหารงานทั่วไป)

นางอนุสรณ์   พฤกษะศรี
พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านนักวิชาการศึกษา)

นางอรุณลักษณ์   ทับทิมทอง
พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านพัสดุ)

นางสาวเตือนจิตร   บุตรแก้ว
ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านบริหารงานทั่วไป)

นางจุฬารัตน์   เพ็ญกุลกิจ
ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านบริหารงานทั่วไป)

นางสาวชไมพร   จิตะบุณย์
พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านการเงินและบัญชี)

เจ้าหน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑



นางสาวมนทกานติ์ ศรีตระกูล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณฐมน   ภูดีทิพย์
เจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ

นางสาวภัคชาดา   แย้มสาขา
เจ้าหน้าที่ธุรการงานบัญชี

นางสาวบุญเหลือ  รุ่งรัศมี
แม่บ้านประจำสถาบันฯ

นายขจรศักดิ์ วิเศษสุนทร
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายศุภชัย ชัยประยูรหัทธยา
พนักงานขับรถประจำสถาบันฯ

 

 

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.