วันที่ 21 ตุลาคม 2562  
   

คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ
นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล
ผู้อำนวยการสถาบันฯ

นายโชค อ่อนพรม
รองผู้อำนวยการสถาบันฯ

ดร.สุนทรผไท จันทระ
รองผู้อำนวยการสถาบันฯ

 

 

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.