บทความวิชาการที่ขออนุญาตเผยแพร่ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  สาขาวิชาการบัญชี

ลำดับ ชื่อบทความ อาจารย์ผู้จัดทำ
     1 การศึกษาการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนบ้านหนองสองห้อง  ตำบลค่ายบกหวาน  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย นางสาวพรทิพย์  เทือกประเสริฐ
นางสาวภัทร์ธีรา  จันทรมนตรี
     2 การพัฒนาสื่อการสอนโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 นางสาวเพทาย  เพียรทอง
นางชุติภัทร ทะนันไชย
นางถาวร พรามไทย
     3 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 นางสาวเพทาย  เพียรทอง
นางชุติภัทร ทะนันไชย
นางถาวร พรามไทย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ลำดับ ชื่อบทความ อาจารย์ผู้จัดทำ
      1 นางสาวลลิดา  เตนากุล
นางแสงอรุณ  สิงห์มหาไชย
นางสาวทิวารัตน์  ศรีกุลวงศ์
      2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้นเรื่องรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นายวุฒิภัทร  บุตรธนู
นางชฎาธาร  สาวะรีพล
      3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์  สำหรับนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย นางสาวทิวารัตน์  ศรีกุลวงศ์
นางแสงอรุณ  สิงห์มหาไชย
นางสาวลลิดา เตนากุล

วิทยาลัยเทคนิคเลย สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

  ลำดับ ชื่อบทความ                    อาจารย์ผู้จัดทำ
      1 ชุดสาธิตการฉีดน้ำมันแบบจานจ่าย ปั๊ม NP-VE 4/9F2250RNP220 นายประพันธ์ ยะคำป้อ
วิทยากร ยาบุษดี
      2 การออกแบบและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบปฏิบัติงาน
ระบบไฟฟ้ารถยนต์
นายบุญมี  จันปัญญา
      3 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องยกชุดเกียร์รถยนต์ นายมงคล  ชาปะ
      4 อุปกรณ์เตือนการขโมยจักรยานยนต์ ว่าที่ ร.ต.ชัชวาลย์  ป้อมสุวรรณ