ЗС№·Хи 30 ѕДЙАТ¤Б 2566  
   
""
 
 
02-02
2566
  แนวปฏิบัติว่าด้วยการเสนอชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีคุณสมบัติในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ. ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
31-01
2566
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารรเรียนคณะเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18-01
2566
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05-01
2566
  การบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลอย่างครบถ้วน 10 ประการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
21-11
2565
  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ปี 2566
21-11
2565
  การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 (เพศชาย)
27-07
2565
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่งานบัญชี
26-07
2565
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่งานบัญชี
21-07
2565
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่งานบัญชี
11-01
2565
  รวมกฏหมาย คำสั่ง ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
10-01
2565
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง การรับสมัครนักศักษาระดับปริญญาตรีฯ (ต่อเนื่อง) สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศตามได้ที่ลิงค์
01-11
2564
  การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลอง ประจาเดือนกันยายน 2564
01-11
2564
  งบทดลองรายวันหน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
02-08
2564
  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.) ภายใต้การนับชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
07-07
2564
  โครงการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563
22-06
2564
  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานพระราชทานปริญญาบัตร 2564
11-05
2564
  พระราชทานปริญญาบัตร 2564
26-04
2564
  ประกาศ การสรรหากรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา 23(4)
02-04
2564
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบ VRF ขนาดทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 110 ตันคววามเย็น
25-03
2564
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวด นวัตกรรม 2564
23-03
2564
  Poster การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563
10-03
2564
  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบ VRF ขนาดทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 110 ตันความเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09-03
2564
  แบบคำร้องกำรนำส่งต้นฉบับ เล่มโครงการ
03-03
2564
  เรื่อง (ร่าง ) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบ VRF ขนาดทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 110 ตันความเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
19-02
2564
  คำสังอนุกรรมการฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 1/2564
09-02
2564
  ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง (ร่าง ) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบ VRF ขนาดทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 110 ตันความเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-01
2564
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
19-01
2564
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขัดทำข้อสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาตามมาตรฐาน CEFR
07-01
2564
  ข้อสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (Reading)
07-01
2564
  ข้อสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (Grammar)
29-12
2563
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ VRF
18-12
2563
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ เรื่อง กำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
16-12
2563
  (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ VRF ขนาดความเย็นไม่ต่ำกว่า 110 ตัน
14-12
2563
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2
17-11
2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ตามโครงสร้างสถาบันฯ 2564
04-11
2563
  การพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาในการสมัครเข้ารับการทดสอบบัญชีภาษีอากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
16-10
2563
  รายงานงบทดลองรายวัน หน่วยเบิก สถอ.1
16-10
2563
  รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลอง สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑
14-10
2563
  ข้อบังคับ การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
02-10
2563
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
25-09
2563
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 2563
05-08
2563
  ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
09-07
2563
  การรับรองคุณวุฒิ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 2562
09-07
2563
  การรับรองคุณวุฒิ 25 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 2562
26-06
2563
  ข้อมูลนักศึกษา-บัณฑิต 2557-2563
15-06
2563
  การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4
05-06
2563
  โครงการ"ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ" (ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
21-05
2563
  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เทคโนโลยีบัณฑิต 3/2562
08-04
2563
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 315 KVA
07-04
2563
  แต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสื้อเขตพื้นที่ สพม.หนองคาย
01-04
2563
  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
18-03
2563
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หม้อแปลง ขนาด 315 KVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27-02
2563
  ประกาศผลสอบมาตรฐานวิชาชีพและผลสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 ประจำปีการศึกษา 2562
24-02
2563
  เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
11-02
2563
  คู่มือการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
11-02
2563
  คำสั่งการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2562
05-02
2563
  ประกาศแจ้งให้ทราบ (ค่าใช้จ่ายในการรับปริญา) ปีการศึกษา 2562
05-02
2563
  คำสั่งแต่งตั้งต่างๆ
31-01
2563
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
14-01
2563
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B2 ประจำปีการศึกษา 2562
13-01
2563
  แวดวง “ตำแหน่งทางวิชาการ” ประกาศ ก.พ.อ. ล่าสุด พฤษภาคม ๒๕๖๒ ยืนยันว่าวารสาร TCI กลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒ ใช้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการได้ถึง “ศาสตราจารย์” ใดๆอยู่ที่แต่ละมหาวิทยาลัย จะมีเงินค่าตอบแทน ตำแหน่ง “ศาสตราจารย์ประจำ” กันหรือไม่ สุดท้าย คำตอบอยู่ที่ “เงินตำแหน่ง”
26-12
2562
  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรองคุณวุฒิ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
18-12
2562
  โควตา นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563.เปิดรับสมัครแล้วนะ!
18-10
2562
  ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืม กยศ.ด้วย e-learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน
16-10
2562
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
30-09
2562
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - กระทรวงการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตร 29 หลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แล้ว
03-09
2562
  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-08
2562
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นขนาด 20,000 บีทียู/ชั่วโมง ชนิดรีโมท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-08
2562
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินและปรับปรุงภูมิทัศน์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-08
2562
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตทางเข้าออกโรงฝึกงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-08
2562
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ฉบับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-08
2562
  ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
20-08
2562
  ประกาศ ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น 200,000 BTU/ชั่วโมง ชนิดรีโมท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-08
2562
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
19-08
2562
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
16-08
2562
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง ประกวดราคาถมดินและปรับปรุงภูมิทัศน์สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
14-08
2562
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตทางเข้าอาคารโรงฝึกงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และขอบเขตงาน
08-08
2562
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
08-08
2562
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น 200,000 BTU/ชั่วโมง ชนิดรีโมท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
07-08
2562
  ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
07-08
2562
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
01-08
2562
  ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
26-07
2562
  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น 200,000 BTU/ชั่วโมง ชนิดรีโมท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-07
2562
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น 200,000 BTU/ชั่วโมง ชนิดรีโมท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24-07
2562
  โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล
19-07
2562
  (ร่าง) ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น 200,000 BTU/ชั่วโมง ชนิดรีโมท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12-07
2562
  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
05-07
2562
  ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น 200,000 BTU/ชั่วโมง ชนิดรีโมท
10-06
2562
  ประกาศสถาบัน กำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่และวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
24-04
2562
  วารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิชาการ
10-04
2562
  ผลการประกวดนวัตกรรมและวิจัยสถาบันการอาชีวศึกษา การจัดประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 2-3 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
01-04
2562
  การสำเร็จการศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ปีการศึกษา 2561
26-03
2562
  กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 2562 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 2562
22-03
2562
  ขอเรียนเชิญครูอาชีวศึกษาทุกท่านลงทะเบียนเข้ารับการอบรมในรอบ 2 (เปิดระบบออนไลน์ประมาณปลายเดือนมีนาคม) กับหน่วยพัฒนา : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครับ..จัดอบรมที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ภายในวิทยาลัยเทคนิคหนองคายครับ
11-03
2562
  ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ รอบ 3
11-03
2562
  โครงการ Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE) in 2019
06-03
2562
  ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ 2661 ครั้งที่ 2
26-02
2562
  ตารางสอบมาตรฐานวิชาชีพ 2561 ครั้งที่ 2
20-02
2562
  ประกาศผลสอบ CEFR-B2 ประจำปีการศึกษา 2561
20-02
2562
  ประกาศผลสอบ มาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
07-02
2562
  ตารางสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
17-01
2562
  แนวปฏิบัติการขออนุมัติเปิดสอนสาขาวิชาที่สถานศึกษายังไม่เคยเปิดสอนมาก่อน⁩
17-01
2562
  การขออนุมัติเปิดสอนสาขาวิชาที่สถานศึกษายังไม่เคยเปิดสอนมาก่อน⁩
11-01
2562
  ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร "พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล"
07-01
2562
  วารสาร เล่ม 4
03-01
2562
  มาตรฐานการอุดมศึกษา 2561
26-12
2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29-11
2561
  ตัวอย่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29-11
2561
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
23-11
2561
  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
23-11
2561
  โครงการประกวดครู D7Days สำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย
22-11
2561
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตาราเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
19-11
2561
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตาราเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
14-11
2561
  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่างๆ
13-11
2561
  แนวทางพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
13-11
2561
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
27-09
2561
  รายงานผลการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 ประจำปีการศึกษา 1/2561
17-09
2561
  สารของนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดพิมพ์ในหนังสืออนุสรณ์ "บัณฑิตอาชีวศึกษา 2560"
03-08
2561
  วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา Vol.2 No.1-2561
18-07
2561
  แจ้งกำหนดการถ่ายภาพหมู่และการจองภาพถ่ายรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
18-07
2561
  แผนผังที่นั่งบัณฑิต ซ้อมย่อย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น.
18-07
2561
  รายชื่่ออาจารย์ควบคุมแถว และเลขที่นั่งบัณฑิต ซ้อมย่อย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี วันที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น.
09-07
2561
  ประชาสัมพันธ์"โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย" ปี 2561
09-07
2561
  แจ้งกำหนดเวลาและการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
09-07
2561
  ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา 2560
06-07
2561
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่องกำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่และวันพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560(ฉบับแก้ไข)
03-07
2561
  คู่มือ ID PLAN
03-07
2561
  คู่มือ PLC
28-06
2561
  E-books ศาสตร์ของพระราชา
18-06
2561
  เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ไฟฟ้า รหัสวิชา 3104-9006 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จัดทําโดย นางพรเพ็ญ วังพิมูล วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
07-06
2561
  การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
23-05
2561
  กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
23-05
2561
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนทุน"อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" โดยมูลนิธิเอสซีจี
17-05
2561
  ประกาศแจ้งให้ทราบ (ค่าใช้จ่ายในการรับปริญา)
10-04
2561
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำภาคเรียน 2/ 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
10-04
2561
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำภาคเรียน 2/ 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
10-04
2561
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำภาคเรียน 2/ 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
10-04
2561
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำภาคเรียน 2/ 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย
10-04
2561
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำภาคเรียน 2/ 2560 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
10-04
2561
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำภาคเรียน 2/ 2560 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
10-04
2561
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำภาคเรียน 2/ 2560 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
10-04
2561
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำภาคเรียน 2/ 2560 วิทยาลัยเทคนิคเลย
10-04
2561
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำภาคเรียน 2/ 2560 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
06-04
2561
  ขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามประกาศนี้ รายงานตัวและรับเอกสารด้วยตัวเองในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสำนักงานหลักสูตรปริญญาตรี อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
30-03
2561
  แบบสรุปผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ที่ได้รับรางวัลจากโครงการโครงการการประชุมทางวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
08-03
2561
  โลโก้สถาบันฯ
05-03
2561
  ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ว่าด้วยการเก็บเงินรายได้ พ.ศ. 2560 (ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาอื่นๆ ระดับปริญญาตรี)
03-03
2561
  ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2
28-02
2561
  ตารางห้องสอบ การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (รหัส 59) ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
23-02
2561
  ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 วท.หนองบังลำภู
23-02
2561
  ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 วอศ.เลย
23-02
2561
  ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 วท.เลย
23-02
2561
  ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 วท.กาญจนาภิเษกอุดรธานี
23-02
2561
  ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 วอศ.อุดรธานี
23-02
2561
  ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 วท.อุดรธานี
23-02
2561
  ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 วทอ.หนองคาย
23-02
2561
  ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 วอศ.หนองคาย
23-02
2561
  ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 วท.หนองคาย
23-02
2561
  ประการผลสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ประจำปีการศึกษา 2560 รหัส59
23-02
2561
  ประการผลสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ประจำปีการศึกษา 2560 รหัส60
31-01
2561
  แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
10-01
2561
  เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 2204-2108 วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ อ.สัตยา กำแพงศิริชัย
23-11
2560
  การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
11-11
2560
  ข้อสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน (CEFR) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
11-11
2560
  ข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน (CEFR) ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ
06-11
2560
  แบบฟอร์มบทความวิจัย (Full Paper Template) ปี 2560
27-10
2560
  แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา ปี 2560
27-10
2560
  แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปี2560
24-10
2560
  เอกสารประกอบการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 วิชา ศิลปะและภาพร่างเพื่อการออกแบบ (3108-0001) จานวน 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1-3-2) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา สถาปัตยกรรม โดย นางสาวสุนทรผไท จันทระ สาขางานสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
22-10
2560
  (The 6 th International Conference on Learning Innovation in Science and Technology) on March 21-24, 2018.
11-10
2560
  ประกาศผลการสอบการวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CERF ระดับ B2 ประจำปีการศึกษา 2560
06-10
2560
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
04-10
2560
  ใบรับรองการปลดภาระหนี้ผูกพัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
04-10
2560
  แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
04-10
2560
  ปฏิทิน ปีการศึกษา 2560
02-10
2560
  ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
29-09
2560
  ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.สุนทรผไท จันทระ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ประธานหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ในนามสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการสถาบัน ณ ห้องประชุมชั้นสอง วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น.
27-09
2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ ปีการศึกษา 2560 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
27-09
2560
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบฯ ปีการศึกษา 2560 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
25-02
2565
  ใบรับรองวิจัย วิชาโครงการ
29-04
2562
  แบบรายงาน / ขออนุมัติโครงการ / แบบฟอร์มต่างๆ PJ1 -PJ8
10-01
2561
  เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 2204-2108 วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ อ.สัตยา กำแพงศิริชัย
26-09
2560
  คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับครูฝึก
26-09
2560
  คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษา
26-09
2560
  คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี อาจารย์นิเทศ
26-09
2560
  การทดสอบการรัรบน้ำหนักของแผ่นพื้นหล่อในที่
26-09
2560
  การทำอิฐบล็อกประสานผสมขี้เถ้าแกลบ
26-09
2560
  การผลิตอิฐจากการนำเม็ดโฟมมาเป็นมวลรวมหยาบ
26-09
2560
  การผลิตอิฐมอญผสมฟางข้าวเพื่อหาอัตราส่วน
26-09
2560
  การพัฒนาโปรแกรมประมาณราคา
26-09
2560
  การรับกำลังอัดของอิฐบล็อกประสานขี้เลื่อย
26-09
2560
  ผลกระทบของน้ำบาดาลที่มีผลต่อคุณสมบัติของคอนกรีต
26-09
2560
  สัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของคลอไรด์ในคอนกรีตมวลเบา
26-09
2560
  การพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
26-09
2560
  การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ หจก. พ.ศิริรัตน์
26-09
2560
  การพัฒนาเว็บไซต์ อบต.สีกาย
26-09
2560
  การพัฒนาเว็บไซต์ อบต.โพธิ์ชัย
26-09
2560
  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
26-09
2560
  โครงงานการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ อบต.ค่ายบกหวาน
26-09
2560
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาทักษะการบวกเลข
26-09
2560
  พัฒาเว็บไซต์แนะนำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
26-09
2560
  สื่อมัลติมีเดียออนไลน์การใช้โปรแกรม Photoshop CS6
26-09
2560
  ชุดสาธิตโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าบนหลังคา(
26-09
2560
  ชุดสาธิตระบบควบคุมน้ำภายในอาคาร
26-09
2560
  การสร้างและพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม TPOS
26-09
2560
  การสร้างและพัฒนาระบบจัดการลูกค้า บ.เอ็มเอ็มซี กรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด
26-09
2560
  การสร้างและพัฒนาระบบติดตามการยืม คืนเอกสารระบบที่ดิน
26-09
2560
  การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ บ.อุดรมาสเตอร์เทค จำกัด
26-09
2560
  การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ หจก.โอเชียนมาร์เก็ตติ้ง
26-09
2560
  การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์บริษัท ศรีเชียงใหม่ จำกัด
26-09
2560
  การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
26-09
2560
  การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์สมาคมฌาปนกิจสงเคราาะห์ครู (ฌสอน.)
26-09
2560
  การสร้างเว็บไซต์ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง
26-09
2560
  การสร้างเว็บไซต์ศูนย์เรียนรู้เพื่อความเท่าเทียม (วัดโพธิวราราม)
26-09
2560
  การเสริมกำลังรับแรงอัดของเสาคอนกรีต
26-09
2560
  พัฒนากระเบื้องกรุผนังดินซีเมนต์
26-09
2560
  อิฐบล็อกประสานผสมฟางข้าว
26-09
2560
  เครื่องช่วยจอโปรเจคเตอร์อัจฉริยะ
26-09
2560
  เครื่องช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าในห้องน้ำ
26-09
2560
  เครื่องดึงสายไฟฟ้าแรงต่ำ
26-09
2560
  เครื่องมือปลอกฉนวนปลายสายเคเบิล
26-09
2560
  เครื่องมือปอกฉนวนกลางสาย
26-09
2560
  ชุดฝึกอบรมการต่อวงจรควบคุมอุปกรณ์ด้วยระบบ PLC
26-09
2560
  ชุดฝึกอบรมการติดตั้งอุปกรณ์และวงจรควบคุม
26-09
2560
  ตัวป้องกันสายฉีกขาด
26-09
2560
  การลดความสูญเปล่าในสายการประกอบโครงเบาะรถยนต์
26-09
2560
  การออกแบบและเสร้างผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์โลหะรูปเฟือง
26-09
2560
  เครื่องถอด-ประกอบตลับลูกปืนล้อหลัง
26-09
2560
  การพัฒนาเว็บไซต์สินค้าออนไลน์ร้านตากับยาย
26-09
2560
  การศึกษาการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล บ.ทีโอที
26-09
2560
  การสร้างโปรแกรมบันทึกประวัติคนพิการ
26-09
2560
  การสร้างโปรแกรมบันทึกประวัติพนักงานบริษัทโตโยต้าหนองคาย
26-09
2560
  การสร้างโปรแกรมเบิกวัสดุสำนักงาน
26-09
2560
  การสร้างเว็บไซต์ฐานข้อมูลการรับส่งสินค้า บ.นากาโนะ
26-09
2560
  การสร้างเว็บไซต์ไปรษณีย์หนองคาย
26-09
2560
  การสร้างเว็บไซต์สื่อเพื่อการศึกษาอาเซียน
26-09
2560
  โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง
26-09
2560
  ระบบจัดการประวัติบุคลากรสำนักปลัด อบจ.หนองคาย
23-09
2560
  สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร วิชาการขับรถยนต์ (2101-2105) ว่าที่ร้อยโทชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
23-09
2560
  ชุดทดสอบความจุแบตเตอรี่สำรอง
23-09
2560
  ชุดเตือนภัยภายในบ้านแจ้งเตือนผ่านมือถือ
23-09
2560
  การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหารถยนต์
23-09
2560
  การสร้างและประเมินสมรรถนะแม่แรงไฟฟ้า
23-09
2560
  การสร้างและประเมินสมรรถนะเครื่องยกล้อรถยนต์
23-09
2560
  ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มห่วงประตู
23-09
2560
  ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มประแจ
23-09
2560
  ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มใบพัดลมระบายอากาศ
23-09
2560
  ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มบานพับมุ้งลวด
23-09
2560
  ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มกระป๋อง
23-09
2560
  ระบบบันทึกการลางานบุคลากร อบจ.หนองคาย
23-09
2560
  ระบบจัดการประวัติบุคลากรสำนักปลัด อบจ.หนองคาย
23-09
2560
  โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุง
23-09
2560
  การสร้างเว็บไซต์สื่อเพื่อการศึกษาอาเซียน
31-01
2563
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
05-07
2562
  ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น 200,000 BTU/ชั่วโมง ชนิดรีโมท
29-11
2561
  ตัวอย่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29-11
2561
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
13-11
2561
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
23-09
2560
  คุณลักษณะครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

К¶ТєС№ЎТГНТЄХЗИЦЎЙТАТ¤µРЗС№ННЎа©ХВ§аЛ№ЧН 1

¶№№БФµГАТ Л№Н§¤ТВ-НШґГёТ№Х µУєЕвѕёФмЄСВ НУаАНаБЧН§Л№Н§¤ТВ ЁС§ЛЗСґЛ№Н§¤ТВ 43000
в·Г  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ўСєа¤ЕЧиН№вґВ К¶Н.©.1-ivene1-v.2015. ¶ЩЎµйН§ php бЕР CSS.