ЗС№·Хи 25 БХ№Т¤Б 2566  
   

Untitled Document
͡/ǹŴ
ѹС : 2022-05-07
มาตรฐานการอุดมศึกษา 2565
Ŵ : [ 209]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2022-02-25
ใบรับรองวิจัย
Ŵ : [ 332]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2022-02-24
เอกสารแนบท้ายเล่มโครงการ PJ1 - PJ7 และแบบรายงาน
Ŵ : [ 434]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2022-01-18
การรับรองคุณวุฒิ ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ทลบ. เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.หนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
Ŵ : [ 295]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2022-01-11
รวมกฏหมาย คำสั่ง ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
Ŵ : [ 323]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2021-10-31
งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 5thNCVET)
Ŵ : [ 347]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2021-07-07
โครงการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563
Ŵ : [ 452]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2021-05-07
แบบคำร้องทั่วไป
Ŵ : [ 568]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2021-01-07
ข้อสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (Grammar)
Ŵ : [ 1207]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2021-01-07
ข้อสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (Reading)
Ŵ : [ 7836]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-10-19
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
Ŵ : [ 759]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-07-21
ปฎิทินการศึกษา 2563
Ŵ : [ 1263]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-07-09
การรับรองคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 2562
Ŵ : [ 1137]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-06-25
เอกสารข้อเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา
Ŵ : [ 975]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-03-27
ก.ค.ศ.รับรองคุณวุฒิ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
Ŵ : [ 886]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-03-27
ก.ค.ศ.รับรองคุณวุฒิ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
Ŵ : [ 892]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-03-11
เอกสาร PJ ต่างๆ
Ŵ : [ 1275]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-02-11
http://www.ivene1.ac.th/nk/NK/pic_news3/ivene1_1581410271112563.pdf
Ŵ : [ 980]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-02-05
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรองหลักสูตร การตลาด วอศ.เลย โยธา วท.กาญจนา.
Ŵ : [ 723]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-02-05
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ 24 หลักสูตร
Ŵ : [ 734]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-02-05
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรองหลักสูตร 2557-2559
Ŵ : [ 713]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-02-05
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : (สกอ.) (อังกฤษ: Office of the Higher Education Commission : OHEC) รับรองหลักสูตร 2557-2559
Ŵ : [ 958]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-12-15
บันทึก+หนังสือรายงานทรัพย์สิน 2562
Ŵ : [ 757]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-09-20
การรับรองคุณวุฒิ ปริญญาเทคโนดลยีบัณฑิต ทลบ. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
Ŵ : [ 849]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-09-20
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพ ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
Ŵ : [ 834]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-09-20
4.แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
Ŵ : [ 868]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-09-20
แบบที่ 6 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (คอศ.6)
Ŵ : [ 1011]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-06-20
ประกาศการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดการเรียนรู้ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
Ŵ : [ 1533]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-05-31
คู่มือนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
Ŵ : [ 1120]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-05-29
การเขียนบทความวิชาการ
Ŵ : [ 1257]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-05-29
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (หนองคาย)
Ŵ : [ 912]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-05-29
การจัดกลุ่มวารสารในฐานข้อมูล TCI (หนองคาย)
Ŵ : [ 786]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-04-29
แบบรายงาน / ขออนุมัติโครงการ / แบบฟอร์มต่างๆ PJ1 -PJ8
Ŵ : [ 1622]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-04-25
คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี อาจารย์นิเทศ
Ŵ : [ 912]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-04-25
คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษา
Ŵ : [ 945]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-04-25
คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับครูฝึก
Ŵ : [ 911]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-03-25
การประชุมวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 2nd National conference on Bachelor of Technology Program Institute of Vocational Education
Ŵ : [ 885]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-03-21
การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 22-23 มีนาคม 2560
Ŵ : [ 1187]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-02-18
ข้อมูลสถานศึกษารัฐบาล-เอกชน
Ŵ : [ 878]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-02-01
คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยวิชาโครงการ ครั้งที่ 2
Ŵ : [ 1537]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-11-22
แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
Ŵ : [ 2855]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-11-22
แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา
Ŵ : [ 996]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-11-22
แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
Ŵ : [ 1136]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-11-17
โลโก้สถาบัน
Ŵ : [ 1357]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-11-06
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd)
Ŵ : [ 1093]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-08-28
คู่มือนักศึกษา 2561
Ŵ : [ 1151]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-07-03
คู่มือ ID PLAN
Ŵ : [ 1421]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-07-03
คู่มือ PLC
Ŵ : [ 1243]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-06-28
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับสร้างและพัฒนาวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
Ŵ : [ 846]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-06-18
เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ไฟฟ้า รหัสวิชา 3104-9006 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จัดทําโดย นางพรเพ็ญ วังพิมูล วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
Ŵ : [ 1513]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-05-07
PowerPoint การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (การประชุมที่โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ)
Ŵ : [ 993]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-03-07
หลักสูตร 2559 (ก.พ.รับรอง) คอมพิวเตอร์ วอศ.หนองคาย
Ŵ : [ 1294]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-03-07
หลักสูตร 2559 (ก.พ.รับรอง) บัญชี วอศ.หนองคาย
Ŵ : [ 1938]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-03-07
หลักสูตร 2559 (ก.พ.รับรอง) ยานยนต์ วท.เลย
Ŵ : [ 1202]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-03-05
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ว่าด้วยการเก็บเงินรายได้ พ.ศ. 2560 (ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาอื่นๆ ระดับปริญญาตรี)
Ŵ : [ 1694]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-01-10
เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 2204-2108 วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ อ.สัตยา กำแพงศิริชัย
Ŵ : [ 1613]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-11-10
ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
Ŵ : [ 1562]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-11-09
เอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
Ŵ : [ 1690]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-10-28
คู่มือการใช้งานของระบบสารสนเทศ การบริหารหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
Ŵ : [ 1410]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-10-27
หลักสูตร ทลบ-เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.กาญจนาภิเษกอุดรธานี 2557
Ŵ : [ 1015]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-10-24
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ICLIST_2018_New_final_kmutt_2560
Ŵ : [ 920]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-10-22
ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงที่ดี
Ŵ : [ 1398]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-10-12
เอกสารประกอบการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 วิชา ศิลปะและภาพร่างเพื่อการออกแบบ (3108-0001) จานวน 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1-3-2) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา สถาปัตยกรรม โดย นางสาวสุนทรผไท จันทระ สาขางานสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
Ŵ : [ 1361]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-10-11
คู่มือนักศึกษา 2560
Ŵ : [ 1204]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร วิชาการขับรถยนต์ (2101-2105) ว่าที่ร้อยโทชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Ŵ : [ 1190]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
แบบนำเสนอด้วยโปสเตอร์
Ŵ : [ 1241]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
แบบฟอร์มบทความวิจัย (Full Paper Template) ปี 2562
Ŵ : [ 1168]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่ 1
Ŵ : [ 1242]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
Final_Oral presentations schedule 18 macrh 2017
Ŵ : [ 1371]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
การศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจอุปกรณ์คลายเส้นกล้ามเนื้อขา (The Satisfaction and Performance Efficiency Study of Automatic Standing Frame for Stretching and Rehabilitating Calves Muscles)
Ŵ : [ 1152]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2558 (ก.พ.รับรอง) การตลาด วอศ.หนองคาย
Ŵ : [ 1221]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-คอมพิวเตอร์ วทอ.หนองคาย
Ŵ : [ 1292]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-คอมพิวเตอร์ วอศ.เลย
Ŵ : [ 1427]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-คอมพิวเตอร์ วอศ.อุดรธานี
Ŵ : [ 1496]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2558 (ก.พ.รับรอง) บัญชี วอศ.เลย
Ŵ : [ 1251]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2558 (ก.พ.รับรอง) บัญชี วท.หนองบัวลำภู
Ŵ : [ 1543]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2558 (ก.พ.รับรอง) บัญชี วอศ.อุดรธานี
Ŵ : [ 1419]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2558 (ก.พ. รับรอง) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วท.หนองคาย
Ŵ : [ 1301]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2558 (ก.พ. รับรอง) เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บึงกาฬ
Ŵ : [ 1254]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.หนองคาย
Ŵ : [ 914]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-เทคโนโลยีการก่อสร้าง วท.เลย
Ŵ : [ 1244]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-เทคโนโลยีการก่อสร้าง วท.หนองคาย
Ŵ : [ 1648]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-เทคโนโลยีการก่อสร้าง วท.เลย
Ŵ : [ 1598]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร ทลบ-เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.เลย 2558
Ŵ : [ 1281]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2558 (ก.พ. รับรอง) เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บึงกาฬ
Ŵ : [ 1219]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.หนองคาย
Ŵ : [ 1094]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.หนองบัวลำภู
Ŵ : [ 1473]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.อุดรธานี
Ŵ : [ 1519]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-วท.อุดรธานี
Ŵ : [ 1441]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2558 (ก.พ. รับรอง) เทคโนโลยียานยนต์ วท.บึงกาฬ
Ŵ : [ 1116]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557 -เทคโนโลยียานยนต์ วท.หนองคาย
Ŵ : [ 1364]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557 -เทคโนโลยียายนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
Ŵ : [ 1054]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-เทคโนโลยีแม่พิมพ์ วท.หนองคาย-วท.อุดรธานี
Ŵ : [ 2032]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐
Ŵ : [ 1513]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
โลโก้สถาบัน
Ŵ : [ 1644]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
คุ่มือการเขียนรายงานการวิจัยวิชาโครงการ
Ŵ : [ 2197]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2016-09-05
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1
Ŵ : [ 1341]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2016-06-15
คู่มือการติดตั้ง-Cloud 8 Ubuntu 14.04
Ŵ : [ 1682]   >> Ŵ͡÷ <<

К¶ТєС№ЎТГНТЄХЗИЦЎЙТАТ¤µРЗС№ННЎа©ХВ§аЛ№ЧН 1

¶№№БФµГАТ Л№Н§¤ТВ-НШґГёТ№Х µУєЕвѕёФмЄСВ НУаАНаБЧН§Л№Н§¤ТВ ЁС§ЛЗСґЛ№Н§¤ТВ 43000
в·Г  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ўСєа¤ЕЧиН№вґВ К¶Н.©.1-ivene1-v.2015. ¶ЩЎµйН§ php бЕР CSS.