ЗС№·Хи 30 ѕДЙАТ¤Б 2566  
   

Untitled Document
͡/ǹŴ
ѹС : 2022-05-07
มาตรฐานการอุดมศึกษา 2565
Ŵ : [ 226]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2022-02-25
ใบรับรองวิจัย
Ŵ : [ 343]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2022-02-24
เอกสารแนบท้ายเล่มโครงการ PJ1 - PJ7 และแบบรายงาน
Ŵ : [ 453]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2022-01-18
การรับรองคุณวุฒิ ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต ทลบ. เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.หนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
Ŵ : [ 306]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2022-01-11
รวมกฏหมาย คำสั่ง ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
Ŵ : [ 340]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2021-10-31
งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 (5th National Conference on Vocational Education Innovation and Technology : 5thNCVET)
Ŵ : [ 358]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2021-07-07
โครงการจัดการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ และงานวิจัย ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2563
Ŵ : [ 464]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2021-05-07
แบบคำร้องทั่วไป
Ŵ : [ 589]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2021-01-07
ข้อสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (Grammar)
Ŵ : [ 1228]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2021-01-07
ข้อสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (Reading)
Ŵ : [ 7897]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-10-19
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
Ŵ : [ 776]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-07-21
ปฎิทินการศึกษา 2563
Ŵ : [ 1306]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-07-09
การรับรองคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) 2562
Ŵ : [ 1183]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-06-25
เอกสารข้อเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา
Ŵ : [ 1003]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-03-27
ก.ค.ศ.รับรองคุณวุฒิ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
Ŵ : [ 912]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-03-27
ก.ค.ศ.รับรองคุณวุฒิ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
Ŵ : [ 915]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-03-11
เอกสาร PJ ต่างๆ
Ŵ : [ 1292]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-02-11
http://www.ivene1.ac.th/nk/NK/pic_news3/ivene1_1581410271112563.pdf
Ŵ : [ 1000]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-02-05
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรองหลักสูตร การตลาด วอศ.เลย โยธา วท.กาญจนา.
Ŵ : [ 737]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-02-05
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ 24 หลักสูตร
Ŵ : [ 743]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-02-05
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรองหลักสูตร 2557-2559
Ŵ : [ 728]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2020-02-05
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : (สกอ.) (อังกฤษ: Office of the Higher Education Commission : OHEC) รับรองหลักสูตร 2557-2559
Ŵ : [ 985]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-12-15
บันทึก+หนังสือรายงานทรัพย์สิน 2562
Ŵ : [ 766]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-09-20
การรับรองคุณวุฒิ ปริญญาเทคโนดลยีบัณฑิต ทลบ. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
Ŵ : [ 866]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-09-20
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพ ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
Ŵ : [ 847]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-09-20
4.แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
Ŵ : [ 879]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-09-20
แบบที่ 6 รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (คอศ.6)
Ŵ : [ 1039]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-06-20
ประกาศการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัดการเรียนรู้ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
Ŵ : [ 1553]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-05-31
คู่มือนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
Ŵ : [ 1133]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-05-29
การเขียนบทความวิชาการ
Ŵ : [ 1284]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-05-29
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (หนองคาย)
Ŵ : [ 923]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-05-29
การจัดกลุ่มวารสารในฐานข้อมูล TCI (หนองคาย)
Ŵ : [ 802]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-04-29
แบบรายงาน / ขออนุมัติโครงการ / แบบฟอร์มต่างๆ PJ1 -PJ8
Ŵ : [ 1639]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-04-25
คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี อาจารย์นิเทศ
Ŵ : [ 925]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-04-25
คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษา
Ŵ : [ 954]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-04-25
คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับครูฝึก
Ŵ : [ 921]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-03-25
การประชุมวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 2nd National conference on Bachelor of Technology Program Institute of Vocational Education
Ŵ : [ 897]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-03-21
การประชุมวิชาการครั้งที่ 1 22-23 มีนาคม 2560
Ŵ : [ 1201]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-02-18
ข้อมูลสถานศึกษารัฐบาล-เอกชน
Ŵ : [ 886]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2019-02-01
คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยวิชาโครงการ ครั้งที่ 2
Ŵ : [ 1551]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-11-22
แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
Ŵ : [ 2865]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-11-22
แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา
Ŵ : [ 1008]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-11-22
แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
Ŵ : [ 1151]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-11-17
โลโก้สถาบัน
Ŵ : [ 1372]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-11-06
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: HEd)
Ŵ : [ 1104]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-08-28
คู่มือนักศึกษา 2561
Ŵ : [ 1165]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-07-03
คู่มือ ID PLAN
Ŵ : [ 1435]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-07-03
คู่มือ PLC
Ŵ : [ 1253]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-06-28
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับสร้างและพัฒนาวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
Ŵ : [ 861]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-06-18
เอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ไฟฟ้า รหัสวิชา 3104-9006 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จัดทําโดย นางพรเพ็ญ วังพิมูล วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
Ŵ : [ 1522]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-05-07
PowerPoint การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (การประชุมที่โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ)
Ŵ : [ 1006]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-03-07
หลักสูตร 2559 (ก.พ.รับรอง) คอมพิวเตอร์ วอศ.หนองคาย
Ŵ : [ 1310]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-03-07
หลักสูตร 2559 (ก.พ.รับรอง) บัญชี วอศ.หนองคาย
Ŵ : [ 1957]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-03-07
หลักสูตร 2559 (ก.พ.รับรอง) ยานยนต์ วท.เลย
Ŵ : [ 1213]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-03-05
ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ว่าด้วยการเก็บเงินรายได้ พ.ศ. 2560 (ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาอื่นๆ ระดับปริญญาตรี)
Ŵ : [ 1710]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2018-01-10
เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 2204-2108 วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ อ.สัตยา กำแพงศิริชัย
Ŵ : [ 1633]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-11-10
ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
Ŵ : [ 1576]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-11-09
เอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
Ŵ : [ 1703]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-10-28
คู่มือการใช้งานของระบบสารสนเทศ การบริหารหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
Ŵ : [ 1422]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-10-27
หลักสูตร ทลบ-เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.กาญจนาภิเษกอุดรธานี 2557
Ŵ : [ 1029]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-10-24
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ICLIST_2018_New_final_kmutt_2560
Ŵ : [ 934]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-10-22
ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงที่ดี
Ŵ : [ 1415]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-10-12
เอกสารประกอบการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 วิชา ศิลปะและภาพร่างเพื่อการออกแบบ (3108-0001) จานวน 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ (1-3-2) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา สถาปัตยกรรม โดย นางสาวสุนทรผไท จันทระ สาขางานสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
Ŵ : [ 1395]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-10-11
คู่มือนักศึกษา 2560
Ŵ : [ 1217]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร วิชาการขับรถยนต์ (2101-2105) ว่าที่ร้อยโทชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Ŵ : [ 1201]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
แบบนำเสนอด้วยโปสเตอร์
Ŵ : [ 1253]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
แบบฟอร์มบทความวิจัย (Full Paper Template) ปี 2562
Ŵ : [ 1183]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่ 1
Ŵ : [ 1253]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
Final_Oral presentations schedule 18 macrh 2017
Ŵ : [ 1384]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
การศึกษาประสิทธิภาพและความพึงพอใจอุปกรณ์คลายเส้นกล้ามเนื้อขา (The Satisfaction and Performance Efficiency Study of Automatic Standing Frame for Stretching and Rehabilitating Calves Muscles)
Ŵ : [ 1163]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2558 (ก.พ.รับรอง) การตลาด วอศ.หนองคาย
Ŵ : [ 1235]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-คอมพิวเตอร์ วทอ.หนองคาย
Ŵ : [ 1306]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-คอมพิวเตอร์ วอศ.เลย
Ŵ : [ 1439]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-คอมพิวเตอร์ วอศ.อุดรธานี
Ŵ : [ 1504]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2558 (ก.พ.รับรอง) บัญชี วอศ.เลย
Ŵ : [ 1265]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2558 (ก.พ.รับรอง) บัญชี วท.หนองบัวลำภู
Ŵ : [ 1577]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2558 (ก.พ.รับรอง) บัญชี วอศ.อุดรธานี
Ŵ : [ 1431]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2558 (ก.พ. รับรอง) เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วท.หนองคาย
Ŵ : [ 1314]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2558 (ก.พ. รับรอง) เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บึงกาฬ
Ŵ : [ 1263]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-เทคโนโลยีสารสนเทศ วท.หนองคาย
Ŵ : [ 928]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-เทคโนโลยีการก่อสร้าง วท.เลย
Ŵ : [ 1255]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-เทคโนโลยีการก่อสร้าง วท.หนองคาย
Ŵ : [ 1659]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-เทคโนโลยีการก่อสร้าง วท.เลย
Ŵ : [ 1610]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร ทลบ-เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.เลย 2558
Ŵ : [ 1300]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2558 (ก.พ. รับรอง) เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บึงกาฬ
Ŵ : [ 1231]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.หนองคาย
Ŵ : [ 1108]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.หนองบัวลำภู
Ŵ : [ 1497]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.อุดรธานี
Ŵ : [ 1557]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์-วท.อุดรธานี
Ŵ : [ 1466]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2558 (ก.พ. รับรอง) เทคโนโลยียานยนต์ วท.บึงกาฬ
Ŵ : [ 1127]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557 -เทคโนโลยียานยนต์ วท.หนองคาย
Ŵ : [ 1376]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557 -เทคโนโลยียายนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
Ŵ : [ 1068]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตร 2557-เทคโนโลยีแม่พิมพ์ วท.หนองคาย-วท.อุดรธานี
Ŵ : [ 2061]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๖๐
Ŵ : [ 1525]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
โลโก้สถาบัน
Ŵ : [ 1657]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2017-09-21
คุ่มือการเขียนรายงานการวิจัยวิชาโครงการ
Ŵ : [ 2212]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2016-09-05
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1
Ŵ : [ 1353]   >> Ŵ͡÷ <<
ѹС : 2016-06-15
คู่มือการติดตั้ง-Cloud 8 Ubuntu 14.04
Ŵ : [ 1701]   >> Ŵ͡÷ <<

К¶ТєС№ЎТГНТЄХЗИЦЎЙТАТ¤µРЗС№ННЎа©ХВ§аЛ№ЧН 1

¶№№БФµГАТ Л№Н§¤ТВ-НШґГёТ№Х µУєЕвѕёФмЄСВ НУаАНаБЧН§Л№Н§¤ТВ ЁС§ЛЗСґЛ№Н§¤ТВ 43000
в·Г  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ўСєа¤ЕЧиН№вґВ К¶Н.©.1-ivene1-v.2015. ¶ЩЎµйН§ php бЕР CSS.