วันที่ 06 ธันวาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2562 รอบที่ 2 หลังจากที่คณะกรรมการประเมินได้ชี้แนะแนวทางการแก้ไข โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมประชุมและดำเนินการแก้ไขตามคำชี้แนะของกรรมการประเมินหลักสูตร ได้แก่สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา วิทยาลัยกาญจนาภิเษกอุดรธานี สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคเลย สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.