วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
ดร.สุนทรผไท จันทระ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ของสถาบันฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร(คอศ.1) และใช้อ้างอิงสำหรับประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน ที่จะพัฒนาหลักสูตร ณ โรงแรม ทีเค พาเลช แอนด์คอนเวนชั่น ดดยสำนักมาจรฐานอาชีวศึกษาและอาชีพ และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 วันที่ 24-25 ธันวาคม 2561
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.