ЗС№·Хи 30 ѕДЙАТ¤Б 2566  
   
: źҾԨ Gallery :


 
 
˹ҷ :[1]
การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ภายในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ระเบียบวาระที่ 1 1.แจ้งให้ทราบตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานภาระงาน หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ เป็นกรณีพิเศษ และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษา 2.การเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3.การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 4.โครงการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 5.การตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 1 6.การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 7.ความก้าวหน้าการเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2562 8.จำนวนนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (โควตา) ปีการศึกษา 2562 9.ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 10.รายงานการปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) และการปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 11.รายงานการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) (นักศึกษา รหัส 60) 12.รายงานการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561(นักศึกษา รหัส 60) 13.รายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561(นักศึกษา รหัส 60) 14.รายงานการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 (นักศึกษา รหัส 60) 15.การโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจ้างครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งวดที่ 1) 16.จำนวนผู้ขอสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 17.รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4000 ตารางเมตร ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคายแห่งที่ 2 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 18.เห็นชอบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 
 
 
 

К¶ТєС№ЎТГНТЄХЗИЦЎЙТАТ¤µРЗС№ННЎа©ХВ§аЛ№ЧН 1

¶№№БФµГАТ Л№Н§¤ТВ-НШґГёТ№Х µУєЕвѕёФмЄСВ НУаАНаБЧН§Л№Н§¤ТВ ЁС§ЛЗСґЛ№Н§¤ТВ 43000
в·Г  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ўСєа¤ЕЧиН№вґВ К¶Н.©.1-ivene1-v.2015. ¶ЩЎµйН§ php бЕР CSS.