วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 รับการตรวจประเมินหลักสูตรและประเมินความพร้อมการเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ(หลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี และสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคเลย โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตร จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นางกรรณิการ์ ลิมปนะวงศานนท์ นายศรายุทธ ทองอุทัย นายบุญสืบ โพธิ์ศรี วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคเลย
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.