วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 นำโดย ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัตการระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา(CHE Curriculum Online :CHECO) โดยนางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา และนางสาวจันทร์สุดา นกน้อย ตำแหน่ง นักวิชาการชำนาญการพิเศษสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ในการนี้มีประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้ารับการอบรมหลักสูตรละ 2 คน ทำการกรอกข้อมูลหลักสูตร 29 หลักสูตรของสถาบันฯ ณ ห้องอินเตอร์เน็ต อาคารอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ภายในวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วันที่ 22-23 ธันวาคม 2561
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.