วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดย ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารสถาบัน นำคณะประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จัดทำรูปเล่มหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 เพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองของอนุกรรมการหลักสูตร คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยในการนี้ได้รับความร่วมมือของประธานหลักสูตรทั้ง 23 หลักสูตรระดมสมองหาจุดเด่นของหลักสูตรแต่ละวิทยาลัยที่เปิดให้มีความโดดเด่นและทันสมัยในโลก 4.0 ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วันที่ 21 ธันวาคม 2561
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.