วันที่ 19 สิงหาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนระบบเพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารการเงินการคลังและทรัพย์สิน ในการนี้ ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ และได้รับเกียรติจาก นางสาวสมฤทัย ทรงสิทธิโชค ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการจัดการหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนางสาวเกษวรางค์ ญาณนาคะวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในหน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามาเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การเงินและสินทรัพย์ ที่สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา 10 วิทยาลัยเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.