วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการประชุมพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรพรีเมี่ยม ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 3 ท่าน นำโดย ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาครูและระบบวิจัยและนวัตกรรมอาชีวศึกษาและการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาไปสู่มาตรฐานสากล นางสาววัลลภา อยู่ทอง ที่ปรึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ และ ดร.ศรัทธา บุญรอด นักวิชาการศึกษา สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมประชุม และ คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ วิทยาลัยที่เปิดสอนวิชาการตลาด ในระหว่างวันที่ 6 ? 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.