ЗС№·Хи 30 ѕДЙАТ¤Б 2566  
   
: źҾԨ Gallery :


 
 
˹ҷ :[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมไผ่สีสุก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เวลา 09.30 น. ในหัวข้อ 1.1 เรื่องขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2562 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 1.2 เรื่องรายงานผลการเข้าประชุมหารือโครงการความร่วมมือการจัดการสอนอาชีวะพรีเมียมระดับปริญญาตรี 1.3 การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ชั้น 2 อาคารสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 1.4 สรุปรายงานผลการดำเนินการโครงการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 1.5 เรื่องสรุปผลการประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบันการเพื่อการจัดการศึกษระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 1.6 เรื่องสรุปการเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทวนสอบหลังฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 1.7 เรื่องรายงานผลการทดสอบการวัดสมิทธิภาพมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B2 สำหรับนักศึกษา รหัส 60 1.8 เรื่องรายงานการตรวจสอบวุฒิการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 1.9 เรื่องการสรุปยอดจำนวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 1.10 เรื่องการเห็นชอบการขอปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 - สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย - สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคเลย 1.11 เรื่องการเห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 - สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ - สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย - สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 1.12 เรื่องร่างข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่องการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
 
 
 
 

К¶ТєС№ЎТГНТЄХЗИЦЎЙТАТ¤µРЗС№ННЎа©ХВ§аЛ№ЧН 1

¶№№БФµГАТ Л№Н§¤ТВ-НШґГёТ№Х µУєЕвѕёФмЄСВ НУаАНаБЧН§Л№Н§¤ТВ ЁС§ЛЗСґЛ№Н§¤ТВ 43000
в·Г  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ўСєа¤ЕЧиН№вґВ К¶Н.©.1-ivene1-v.2015. ¶ЩЎµйН§ php бЕР CSS.