วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีบัญฑิต อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2562 ตามที่กรรมการประเมินหลักสุตรจากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพได้ชี้แนะแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้มีรูปแบบไปในทางเดียวกัน วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 ถึง 20.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เพื่อนำส่งสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ.
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.