ЗС№·Хи 30 ѕДЙАТ¤Б 2566  
   
: źҾԨ Gallery :


 
 
˹ҷ :[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 17 ภาพ เผยแพร่โดย ขจรศักดิ์ วิเศษสุนทร · 14 นาที · อำเภอเชียงคาน · ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้งที่ 2/2561 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.30 น.ในห้วข้อ 1. เรื่อง แจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 16 สิงหาคม 2561 2. เรื่อง ผลการประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ระดับปริญญาตรี 3. เรื่อง ผลการดำเนินงานวารสารวิจัยนวัตกรรมการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2(กรกฏาคม-ธันวาคม2560) 4. เรื่อง ผลการดำเนินงานความร่วมมือด้านวิชาการ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5. เรื่อง ผลการดำเนินงานจัดทำความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และความยุ่งยากในงานโครงสร้างอัตรากำลังของสำนักในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อประกอบการพิจารณาขอ อนุมัตื ก.ค.ศ. กำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักในสถาบันฯ 6.เรื่อง ผลการปั๗ฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 7. เรื่อง การจัดทำหลักสูตรคุรุพัฒนา 8. เรื่อง การลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ กับมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 9. เรื่องการขอสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ปีการศึกษา 2560 10.เรือง การให้ปริญญาเกียรตินิยมของผู้สำเร็จการศึกษา 11. เรื่อง การขอเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)สาชาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 12. เรื่อง การขอปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 1
 
 
 
 

К¶ТєС№ЎТГНТЄХЗИЦЎЙТАТ¤µРЗС№ННЎа©ХВ§аЛ№ЧН 1

¶№№БФµГАТ Л№Н§¤ТВ-НШґГёТ№Х µУєЕвѕёФмЄСВ НУаАНаБЧН§Л№Н§¤ТВ ЁС§ЛЗСґЛ№Н§¤ТВ 43000
в·Г  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ўСєа¤ЕЧиН№вґВ К¶Н.©.1-ivene1-v.2015. ¶ЩЎµйН§ php бЕР CSS.