วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 17 ภาพ เผยแพร่โดย ขจรศักดิ์ วิเศษสุนทร ? 14 นาที ? อำเภอเชียงคาน ? ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้งที่ 2/2561 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.30 น.ในห้วข้อ 1. เรื่อง แจ้งกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 16 สิงหาคม 2561 2. เรื่อง ผลการประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ระดับปริญญาตรี 3. เรื่อง ผลการดำเนินงานวารสารวิจัยนวัตกรรมการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2(กรกฏาคม-ธันวาคม2560) 4. เรื่อง ผลการดำเนินงานความร่วมมือด้านวิชาการ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5. เรื่อง ผลการดำเนินงานจัดทำความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และความยุ่งยากในงานโครงสร้างอัตรากำลังของสำนักในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อประกอบการพิจารณาขอ อนุมัตื ก.ค.ศ. กำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักในสถาบันฯ 6.เรื่อง ผลการปั๗ฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 7. เรื่อง การจัดทำหลักสูตรคุรุพัฒนา 8. เรื่อง การลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ กับมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 9. เรื่องการขอสำเร็จการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ปีการศึกษา 2560 10.เรือง การให้ปริญญาเกียรตินิยมของผู้สำเร็จการศึกษา 11. เรื่อง การขอเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง)สาชาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 12. เรื่อง การขอปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 1
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.