วันที่ 04 ตุลาคม 2565  
   
: อัลบั้มภาพกิจกรรม Gallery :


 
 
หน้าที่ :[1]
โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและมาตรฐานให้มีสมรรถนะและความพร้อมสู่ตลาดแรงงานโดยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 2 ท่าน จาก สกอ. คุณนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา และ คุณจันทร์สุดา นกน้อย นักวิชาการชำนาญการ สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
 
 
 
 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1

ถนนมิตรภา หนองคาย-อุดรธานี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร  0-4241-1445,0-4241-1447

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย สถอ.ฉ.1-ivene1-v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.