01-04
2563
  ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
18-03
2563
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หม้อแปลง ขนาด 315 KVA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27-02
2563
  ประกาศผลสอบมาตรฐานวิชาชีพและผลสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B2 ประจำปีการศึกษา 2562
24-02
2563
  เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
11-02
2563
  คู่มือการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
11-02
2563
  คำสั่งการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2/2562
05-02
2563
  ประกาศแจ้งให้ทราบ (ค่าใช้จ่ายในการรับปริญา) ปีการศึกษา 2562
05-02
2563
  คำสั่งแต่งตั้งต่างๆ
31-01
2563
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
14-01
2563
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ B2 ประจำปีการศึกษา 2562
13-01
2563
  แวดวง ?ตำแหน่งทางวิชาการ? ประกาศ ก.พ.อ. ล่าสุด พฤษภาคม ๒๕๖๒ ยืนยันว่าวารสาร TCI กลุ่ม ๑ และกลุ่ม ๒ ใช้ขอกำหนดตำแหน่งวิชาการได้ถึง ?ศาสตราจารย์? ใดๆอยู่ที่แต่ละมหาวิทยาลัย จะมีเงินค่าตอบแทน ตำแหน่ง ?ศาสตราจารย์ประจำ? กันหรือไม่ สุดท้าย คำตอบอยู่ที่ ?เงินตำแหน่ง?
29-04
2562
  แบบรายงาน / ขออนุมัติโครงการ / แบบฟอร์มต่างๆ PJ1 -PJ8
10-01
2561
  เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 2204-2108 วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ อ.สัตยา กำแพงศิริชัย
26-09
2560
  คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับครูฝึก
26-09
2560
  คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษา
26-09
2560
  คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี อาจารย์นิเทศ
26-09
2560
  การทดสอบการรัรบน้ำหนักของแผ่นพื้นหล่อในที่
26-09
2560
  การทำอิฐบล็อกประสานผสมขี้เถ้าแกลบ
26-09
2560
  การผลิตอิฐจากการนำเม็ดโฟมมาเป็นมวลรวมหยาบ
26-09
2560
  การผลิตอิฐมอญผสมฟางข้าวเพื่อหาอัตราส่วน
26-09
2560
  การพัฒนาโปรแกรมประมาณราคา
26-09
2560
  การรับกำลังอัดของอิฐบล็อกประสานขี้เลื่อย
31-01
2563
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
05-07
2562
  ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น 200,000 BTU/ชั่วโมง ชนิดรีโมท
29-11
2561
  ตัวอย่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29-11
2561
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
13-11
2561
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
23-09
2560
  คุณลักษณะครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี