10-06
2562
  ประกาศสถาบัน กำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่และวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
24-04
2562
  วารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิชาการ
10-04
2562
  ผลการประกวดนวัตกรรมและวิจัยสถาบันการอาชีวศึกษา การจัดประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 2-3 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
01-04
2562
  การสำเร็จการศึกษาเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ปีการศึกษา 2561
26-03
2562
  กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 2562 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 2562
22-03
2562
  ขอเรียนเชิญครูอาชีวศึกษาทุกท่านลงทะเบียนเข้ารับการอบรมในรอบ 2 (เปิดระบบออนไลน์ประมาณปลายเดือนมีนาคม) กับหน่วยพัฒนา : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครับ..จัดอบรมที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ภายในวิทยาลัยเทคนิคหนองคายครับ
11-03
2562
  ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ รอบ 3
11-03
2562
  โครงการ Nagaoka Summer School for Young Engineers (NASSYE) in 2019
06-03
2562
  ผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ 2661 ครั้งที่ 2
26-02
2562
  ตารางสอบมาตรฐานวิชาชีพ 2561 ครั้งที่ 2
20-02
2562
  ประกาศผลสอบ CEFR-B2 ประจำปีการศึกษา 2561
29-04
2562
  แบบรายงาน / ขออนุมัติโครงการ / แบบฟอร์มต่างๆ PJ1 -PJ8
10-01
2561
  เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 2204-2108 วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ อ.สัตยา กำแพงศิริชัย
26-09
2560
  คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับครูฝึก
26-09
2560
  คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษา
26-09
2560
  คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี อาจารย์นิเทศ
26-09
2560
  การทดสอบการรัรบน้ำหนักของแผ่นพื้นหล่อในที่
26-09
2560
  การทำอิฐบล็อกประสานผสมขี้เถ้าแกลบ
26-09
2560
  การผลิตอิฐจากการนำเม็ดโฟมมาเป็นมวลรวมหยาบ
26-09
2560
  การผลิตอิฐมอญผสมฟางข้าวเพื่อหาอัตราส่วน
26-09
2560
  การพัฒนาโปรแกรมประมาณราคา
26-09
2560
  การรับกำลังอัดของอิฐบล็อกประสานขี้เลื่อย