18-10
2562
  ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้กู้ยืม กยศ.ด้วย e-learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน
16-10
2562
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
30-09
2562
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - กระทรวงการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตร 29 หลักสูตรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แล้ว
03-09
2562
  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-08
2562
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นขนาด 20,000 บีทียู/ชั่วโมง ชนิดรีโมท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-08
2562
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินและปรับปรุงภูมิทัศน์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30-08
2562
  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตทางเข้าออกโรงฝึกงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-08
2562
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ฉบับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21-08
2562
  ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง รับสมัครหรือรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
20-08
2562
  ประกาศ ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น 200,000 BTU/ชั่วโมง ชนิดรีโมท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20-08
2562
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
29-04
2562
  แบบรายงาน / ขออนุมัติโครงการ / แบบฟอร์มต่างๆ PJ1 -PJ8
10-01
2561
  เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 2204-2108 วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ อ.สัตยา กำแพงศิริชัย
26-09
2560
  คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับครูฝึก
26-09
2560
  คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษา
26-09
2560
  คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี อาจารย์นิเทศ
26-09
2560
  การทดสอบการรัรบน้ำหนักของแผ่นพื้นหล่อในที่
26-09
2560
  การทำอิฐบล็อกประสานผสมขี้เถ้าแกลบ
26-09
2560
  การผลิตอิฐจากการนำเม็ดโฟมมาเป็นมวลรวมหยาบ
26-09
2560
  การผลิตอิฐมอญผสมฟางข้าวเพื่อหาอัตราส่วน
26-09
2560
  การพัฒนาโปรแกรมประมาณราคา
26-09
2560
  การรับกำลังอัดของอิฐบล็อกประสานขี้เลื่อย
05-07
2562
  ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น 200,000 BTU/ชั่วโมง ชนิดรีโมท
29-11
2561
  ตัวอย่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29-11
2561
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
13-11
2561
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
23-09
2560
  คุณลักษณะครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี