19-02
2564
  คำสังอนุกรรมการฯ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 1/2564
09-02
2564
  ประกาศ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง (ร่าง ) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบ VRF ขนาดทำความเย็นไม่ต่ำกว่า 110 ตันความเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29-01
2564
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
19-01
2564
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขัดทำข้อสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาตามมาตรฐาน CEFR
07-01
2564
  ข้อสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (Reading)
07-01
2564
  ข้อสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (Grammar)
29-12
2563
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ VRF
18-12
2563
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ เรื่อง กำหนดการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
16-12
2563
  (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ VRF ขนาดความเย็นไม่ต่ำกว่า 110 ตัน
14-12
2563
  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2
17-11
2563
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่ตามโครงสร้างสถาบันฯ 2564
29-04
2562
  แบบรายงาน / ขออนุมัติโครงการ / แบบฟอร์มต่างๆ PJ1 -PJ8
10-01
2561
  เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 2204-2108 วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ อ.สัตยา กำแพงศิริชัย
26-09
2560
  คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับครูฝึก
26-09
2560
  คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี สำหรับนักศึกษา
26-09
2560
  คู่มือฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี อาจารย์นิเทศ
26-09
2560
  การทดสอบการรัรบน้ำหนักของแผ่นพื้นหล่อในที่
26-09
2560
  การทำอิฐบล็อกประสานผสมขี้เถ้าแกลบ
26-09
2560
  การผลิตอิฐจากการนำเม็ดโฟมมาเป็นมวลรวมหยาบ
26-09
2560
  การผลิตอิฐมอญผสมฟางข้าวเพื่อหาอัตราส่วน
26-09
2560
  การพัฒนาโปรแกรมประมาณราคา
26-09
2560
  การรับกำลังอัดของอิฐบล็อกประสานขี้เลื่อย
31-01
2563
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง ประกาศประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
05-07
2562
  ประชาพิจารณ์ (ร่าง) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น 200,000 BTU/ชั่วโมง ชนิดรีโมท
29-11
2561
  ตัวอย่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29-11
2561
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 4,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
13-11
2561
  ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
23-09
2560
  คุณลักษณะครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี