พิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง สถานประกอบการ กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1


ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมพิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง สถานประกอบการ กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารหอประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดยมี ตัวแทนสถานประกอบการและผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *