พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2567


ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2567 ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 โดยในการนี้ รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยากรบรรยาย หลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ณ อาคารหอประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *