สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2567 นำโดยดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมประชุมวันที่ 7 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย