ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2567 วันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1