สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 นำโดยดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยกาารสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร ในสังกัดสถาบันฯ ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1