ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันฯ ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้งที่ 2 / 2566 วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรองผู้อำนรวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยในสังกัดเข้าร่วมประชุม