ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันฯ บรรณาธิการวารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา VE-IRJ พร้อมด้วยกองบรรณาธิการวารสาร ประชุมกองบรรณาธิการ วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2566 (ปีที่ 7เล่มที่ 1) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น รองรับการประเมินคุณภาพวารสาร วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1