ท่านไม่ใช่คอมพิวเตอร์
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 (01:41:06)