ท่านไม่ใช่คอมพิวเตอร์
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 (00:50:19)