ท่านไม่ใช่คอมพิวเตอร์
วันที่ 30 กันยายน 2563 (01:13:54)