ท่านไม่ใช่คอมพิวเตอร์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (00:08:12)