ท่านไม่ใช่คอมพิวเตอร์
วันที่ 04 ตุลาคม 2565 (01:45:37)